• Oferta1
  • Oferta2
  • Oferta3

Renowacja z zastosowaniem wykładziny CIPP utwardzanej promieniami UV

Nazwa rynkowa – rękaw CIPP "na UV"
Materiały – mata szklana + żywica poliestrowa
Utwardzanie – promieniowanie UV
Dostawcy – Berolina, Impreg, Saertex
Zakres średnic – DN200–800
Zakres zastosowań - SBK


OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINĄ Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP) PROMIENIAMI UV

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; ISO 11296-1; ISO 11296-4.

1. MATERIAŁ

Składniki wykładziny rurowej dobierane są zgodnie z PN-EN 13566-4,Tablica 1. W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego pod wpływem promieni UV można stosować żywice poliestrowe (UP) lub winyloestrowe (VE). Nośnikiem może być włókno szklane.

2. URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ

  • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
  • zestaw do utwardzania promieniami UV
  • urządzenie wciągające (wciągarka)
  • urządzenie do kalibracji wykładziny rurowej
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • urządzenia do prób

3. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednią rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

Składowanie i transport na plac budowy

Nasączony żywicą przewód rurowy jest składowany w zaciemnionych pomieszczeniach odizolowanych od dostępu promieni UV. Z miejsca składowania jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujących utrzymanie optymalnych warunków transportowych.

4. INSTALACJA

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięta zostaje folia poślizgowa. Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad włazem nad górną studnią rewizyjną ustawiane jest urządzenie wciągające, lina urządzenia przeciągana jest do dolnej studni rewizyjnej i tam do jej końca dołączana jest wykładzina. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wciągania z kontrolowaną prędkością i siłą uciągu. Następnie do specjalnie dostosowanej końcówki przewodu rurowego zostaje zainstalowana śluza dla zainstalowania zespołu wózków lampowych oraz podłączony jest przewód ciśnieniowy, przez który podawane jest powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, które ma na celu skalibrowanie położenia przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji kanału. Po skalibrowaniu przewodu rurowego poprzez śluzę wprowadzany jest do wnętrza przewodu rurowego zestaw wózków z zamontowanymi lampami UV, które są przystosowane do emisji fali świetlnej o odpowiedniej długości. Proces utwardzania wykładziny rurowej przebiega pod wpływem promieniowania UV w trakcie przejazdu wózków z lampami UV prowadzonym z ustaloną prędkością zależną od wymiarów naprawianego kanału i grubości zastosowanego przewodu rurowego. Proces jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia przewodu i jest prowadzony zgodnie z wewnętrzną instrukcją i procedurą zgodną z ISO 9001. Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłącza włączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie wewnętrzne w wykładzinie rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty prędkości przejazdu wózka i długość fali UV.

5. KONTROLA

Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

Testy

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4 oraz PN-EN 1610.

6. USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

< wróć